Skip to main content

POSSESSOS PERDA RUBIA

S’ISTÒRIA NOSTRA

S’attividade de sos Possessos Perdarubia cuminzat in su 1949 gràssias a Mario Mereu, chi s’annu inàugurat sa cantina sua, sa prima chi imbuttillabat in sa provìnzia de Nùgoro. Dae tando su mere hat crèttiu a su balore de su Cannonau, e nch’est nèaschiu su binu Perda Rubia. In pacos annos, s’azienda custa calidade de bide hat contribbuìu a la diffùndere e a la facher connòschere peri su mundu. S’òpera de su fundadore l’hat sichia Renato Mereu, chi hat pastinau sas primas binzas de propiedade in su 1971. Dae sos primos annos ’80, s’azienda trabballat pezzi s’àchina sua. In su 2014 s’azienda est colada a sa ’e tres zenerassiones, e hat picau s’affilu de si rinnobare e de sichire a mezorare.

SOS BINOS NOSTROS.

LANÙRA

Vermentinu fattu a binu pezzi in cupas de attàrju e non meda arcòlicu. Friscu, tundu, chin lassadas de frùttora e de frores.

Colore: grogo paza chin rifressos birdonzos.
Nuscu: lu picas derettu, nuscàndelu che picas alores meda, juchet profumu de frores biancos.
Sapore: ti lassat sa bucca frisca, est siccu, belle chene tùccaru, de unu sapore chi ti ponet a lu torrare a tastare, e chi t’ingùlumat; armònicu e equilibbrau.
Gradu arcòlicu: 12% vol

Binzas:

Sun in Ozastra, in sa Costa Orientale ’e sa Sardinna.
Juchen un’istèrria de 20 2ttaros, sun curtibadas chin m2todu biològicu, cufforma sa tradissione de sa tènnica agronòmica. Sunu binzas de 15 annos, e dan 70 quintales a 2ttaru

Binificassione (Fachinzu ’e su binu):

Su buddinzu fachet in cupones de attàrju, e de cupone si nde li dat pacu, e impreande su primu mustu ebbia. Finzas sa crompidura, su binu la fachet in cupas de attàrju, e a pustis, a s’affinare, benit postu in ampullas.

Binnenna:

Est fatta a manu, isseperande su mamentu de che la boddire, s’àchina, cand’est cotta a puntu zustu, tenende a contu s’equilìbbriu de sa terra granìtica, sàssina, chin su crima assuttu, tìpicu
de sos Possessos Perda Rubia.

NANIHA

Cannonau sìncheru fattu dae bides de bintichimb'annos chene ifferchias a bide americana e fattu a binu pezzi in cupas de attàrju. Binu chi t'ingùlumat, friscu e de sapore, chind'una bella lassada de frores.

Bide Cannonau chene ifferchia a bide americana.
Ott2nniu trabballande s’àchina de bide Cannonau cr2schia chene ifferchia a bide americana

Colore: Nigheddu chin rifressos tanaos de binu zòbanu.
Nuscu: lu picas derettu e nuscàndelu che picas alores de frùttora, juchet profumu de frotticheddos rujos de padente.
Sapore: tànnicu su zustu, siccu, belle chene tùccaru, e tundu; Armònicu e equilibbrau.
Gradu arcòlicu: 14% vol.
Cheret serbiu a 18 °C de temperadura; cheret postu ind’unu decanter o ind’una caraffina de cristallu, pro li dare s’ossizenassione zusta.

 

Binzas:

Sun in Ozastra, in sa Costa Orientale ’e sa Sardinna. Juchen un’istèrria 20 èttaros, sun curtibadas chin mètodu biològicu, cufforma sa tradissione de sa tènnica agronòmica.
Sunu binzas de 20 annos, e dan 50 quintales a èttaru.

Binificassione (fachinzu ’e su binu):

Su buddinzu fachet in cupones de attàrju, lassàndelu pacu tempus, su mustu chin sa binatta. Finzas sa crompidura, su binu la fachet in cupas de attàrju, e a pustis, a s’affinare, benit postu in ampullas. Pro more de s’impreu ’e su primu mustu ebbia, sa resa ’e su binu menguat, ma sa calidade est mezus.

Binnenna:

Est fatta a manu, isseperande su mamentu de che la boddire, s’àchina, cand’est cotta a puntu zustu, tenende a contu s’equilìbbriu de sa terra granìtica, sàssina, chin su crima assuttu, tìpicu de sos Possessos Perda Rubia.

PERDA RUBIA

Etichetta istòrica aziendale, imbuttillada sa prima borta in su 1949. Cannonau sìncheru de sas binzas prus bezzas. Binificassione in cupas de attàrju e a fàchere e a crompìre in ibe ’e tottu. Tundu, riccu, pastosu e chi ti lassat una bucca bona a pustis bìbiu.

Colore: nigheddu in colore ‘e rubbìnu.
Nuscu: lu picas derettu, e nuscàndelu che picas alores de frores e de sapores.
Sapore: siccu (belle chene tùccaru), tundu, chi ti lassat una bucca bona a pustis bìbiu.
Gradu arcòlicu: 14,5 % vol.
Cheret serbiu a 18 °C de temperadura; cheret postu ind’unu decanter o ind’una caraffina de cristallu, pro li dare s’ossizenassione zusta.

Binzas:

Sun in Ozastra, in sa Costa Orientale ’e sa Sardinna. Juchen un’ist2rria de 20 èttaros, sun curtibadas chin m2todu biològicu, cufforma sa tradissione de sa tènnica agronòmica.
Sun binzas de 30 annos e dan 50 quintales a èttaru.

Binificassione (Fachinzu ’e su binu).

Impreamus su primu mustu ebbia, e su buddinzu fachet lassàndelu pacu tempus, su mustu chin sa binatta. Pro s’affinaret lu ponimus in cupas mannas de chercu e tando lu lassamus pasare in ampulla. Finzas sa crompidura, su binu la fachet in cupas de attàrju, e a pustis, a s’affinare, benit postu in ampullas.

Binnenna:

Est fatta a manu, dae binzas predales de sos Possessos Perdarubia.

Mudore

Est su chi intendo tottu a inghìrju, sas pacas bortas chi in cust’ìsula non b’hat bentu buffande.
Est finzas tìpicu de su naturale de sa zente chi istat inoche e de custos Possessos. Tonu de boche de sos chi nan pezzi su zustu, su prezzisu, pro amparare sos fizos meos: binzas, ulibas e campos de trìdicu.

Calore

Affronto e agguanto su sole belle e cada die. Inoche tuttu pistit e a mala boza a bortas brusiat
chenza piedade. A custas alas s’Ìsula est cara a oriente e su calore si lu picat a cara cada manzanu. Su granitu juchet unu colore rujastrinu, sinzale de un’energia anticòrja chi lis intrat a sos fruttos meos.

Orizine

So istau distimonzu de su chi b’hat capitau a s’incuminzu: Perda Rubia, su primu binu de custos
Possessos, ma finzas s’ùrtimu. Eh, s’ùrtimu de sos “Canonaos”. Canonau chind’una “N” ebbia, dae su grecu “Kanonìzo”, “balore de riferimentu”. Ca, in antichidade, in su Mediterraneu, su binu de calidade fit peri custu: moneda de iscàmbiu. In su coro ’e s’Ozastra, galu òje, so distimonzu de binzas irfroscadas chene ifferchias a bide americana, chi han sichiu a irviluppare dae sos pàstinos de primos de su ‘900.

Rispettu

Mantenende su connottu de sa bidda ’e Cardedu, in Ozastra, terra rude ’e sa Sardinna, f2minas e òmines han isseperau de mant2nnere s’integridade mea naturale, chene usàre sustànzias chìmicas nen conzìmes e chene abbare. Han difesu, paris chin mecus, sa salude de custos locos, e l’han fattu a sa muda.

Tempus

A tènnere passènzia e a isettare chi sa natura facat su suo, chi sa frùttora cocat, chi su binu crompat, chene presse. Deo connosco custa birtude e finzas custos Possessos, chi su binu non bi lu fachen torrare a bezzu, ma lu fachen potente e de sapore, pro more de sa linna ’e chercu ’e sas cupas chi lu capin, chi su colare ‘e su tempus non bi lu timet.

Velmer Società Agricola S.r.l.
Via G. Asproni 29, 08100 ( NU )
P.Iva / Codice Fiscale 01403740911
info@tenuteperdarubia.com
+39 3884250995

Privacy Policy| Cookie Policy